26 பெரிய இயந்திரம்

உலகிலேயே மிகப் பெரிய ஒற்றை இயந்திரம் என்பது லார்ஜ் ஹாட்ரான் கொலைடர் (Large Hadron Collider) என்னும் சக்திவாய்ந்த துகள் மோதுவி. இது வட்ட வடிவில் உள்ள கருவி. இதுவரை மனிதன் படைத்த கருவிகளிலேயே மிகப் பெரியது, பிரமாண்டமானது. இது 1998 முதல் 2008ஆம் ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இது ஜெனிவா மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து எல்லையின் பூமிக்கு அடியில் 27 கி.மீ. நீளமுடைய சுரங்கப்பாதையில் புதைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பெரிய நிறை உடைய ஹாட்ரான் துகள்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதச் செய்து பிரபஞ்சம் தோன்றியதை கண்டுபிடிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஆய்வுக்கூடம். 3000 விஞ்ஞானிகள் இங்கே பணிபுரிகின்றனர். இதனுள் பூமியைக் காட்டிலும் ஒரு லட்சம் மடங்கு அதிக காந்தப்புலம் உருவாக்கப்பட்டு அதன் வழியாகச் செல்லும் துகள்கள் ஆராயப்படுகிறது.

பிரபஞ்சத்தின் ஆரம்ப பெருவெடிப்புக் கணங்களை உருவாக்கும் ஆராய்ச்சி நடத்தப்படுகிறது. இதனுள் மூலத்துகள் அதிவேகத்துடன் மோதவிட்டு, அவற்றின் குணங்களையும், செயல்களையும் கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சிகள் நடந்தன. அப்படி இரண்டும் மோதவிட்டதில் ஹிக்ஸ்போஸான் எனப்படும் மூலத்துகளையும் கண்டுபிடித்துவிட்டனர். இதன்மூலம் பிரபஞ்சம் என்பது மூலத்துகள்களால் ஆனது. பெருவெடிப்பின் மூலமே பிரபஞ்சம் தோன்றியது என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

சரித்திரம் காட்டும் புகைப்படங்கள் by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *